Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Monika Rosół

RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


„Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym MONIKA ROSÓŁ z siedzibą przy ul. Warszawskiej 30/23, 25-312 Kielce, telefon 41-343-82-49. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w na stronie internetowej kancelarii www.komornik-rosol.pl”

Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej - RODO, informuję:

I. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
(art. 14 pkt 1 lit. a RODO)
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym MONIKA ROSÓŁ z siedzibą przy ul. Warszawskiej 30/23, 25-312 Kielce, telefon 41-343-82-49, mail: kielce5@komornik.pl

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 14 pkt 1 lit. b RODO)
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii oraz poprzez adres e-mail iod.kielce.011@komornik.pl

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
(art. 14 pkt 1 lit. c RODO)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy (podstawa art. 6 pkt 1 lit. b RODO),
  • kontaktu z kontrahentami (podstawa art. 6 pkt 1 lit. b RODO),
  • wystawiania i   przekazania   faktur, prowadzenia   ksiąg   rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa art. 6 pkt 1 lit. c RODO),
  • szybszego kontaktu oraz dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami w związku z uzasadnionym interesem Komornika Sądowego polegającym na ochronie przysługujących jemu praw (art. 6 pkt 1 lit. f RODO) w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów.

IV. Kategorie odnośnych danych osobowych (art. 14 pkt 1 lit. d RODO)
Przetwarzanie będzie obejmowało następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko,
nr PESEL lub dane dowodu tożsamości, stanowisko służbowe, służbowy adres email i służbowy numer telefonu.

V. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 14 pkt 1 lit. e RODO)
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom (odbiorcom) takim jak np. biura księgowo-rachunkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, jednostki uczestniczące w obsłudze kancelarii komornika sądowego w oparciu o umowę cywilnoprawną. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego tj. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy oraz firmy i instytucje państwowe itp.
Klauzula informacyjna KIR o przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem systemu OGNIVO:https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo.

VI. Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 14 pkt 1 lit. f RODO)
Komornik Sądowy nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe (art. 14 pkt 2 lit. a RODO)
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy będą przechowywane przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane osobowe mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia jednak nie dłużej niż 3 lata.
W zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

VIII. Prawa podmiotu (art. 14 pkt 2 lit. c RODO)
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan również wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

IX. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(art. 14 pkt 2 lit. e RODO)
Jeśli przetwarzanie przez Komornika Sądowego danych osobowych może naruszać Pani/Pana prawa przysługuje Pani/Panu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Źródło pochodzenia danych osobowych (art. 14 pkt 2 lit. f)
Źródłem Pani/Pana danych osobowych będą dokumenty lub inne materiały przekazane przez strony umowy cywilnoprawnej.

XI. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
(art. 14 pkt 2 lit. g RODO)
Komornik Sądowy nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. oraz klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahenta oraz osób odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy znajdują się na stronie internetowej: https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo/

 

 

Dane kontaktowe

...

Kancelaria Komornicza nr V
ul. Warszawska 30/23
25-312 Kielce
NIP 657 110 13 93

tel. (41)34 38 249,
kom. 726 460 726

e-mail: kielce5@komornik.pl
ePuap: /KS_Monika_Rosol/domyslna
Epu ID: 1021

konto: PKO Bank Polski SA 22 1020 2629 0000 9302 0015 8691

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. oraz klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahenta oraz osób odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy znajdują się na stronie internetowej: https://www.kir.pl/o-nas/o-kir/rodo/

Linki:

Informacja o ochronie danych osobowych

Kontakt do inspektora ochrony danych: Roman Kwieciński, adres email: iod.kielce.011@komornik.pl

Telefon

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00

Komornik przyjmuje interesantów: Wtorek: 9:00 - 14:00
w pozostałe dni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.


KASA KANCELARII:
czynna codziennie
(od poniedziałku do piątku) od 7:00 do 15:00.